Akceptujemy karty
Prowadzimy sprzedaż sprzętu

Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu
 •  
 •  
 • RIGHTWAY s.c
 • ul. Budziszyńska 113/9
 • 54-436 Wrocław
 • tel:
 • 602 689 215
 • 728 871 846
 •  


REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
(nordic walking, zajęcia fitness)
PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIGHTWAY s.c.

Otwórz regulammin
 1. Organizatorem zajęć jest firma: RIGHTWAY s.c. D. Napora, M. Świerad z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 113/9.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu poprzez złożeniem pod jego treścią podpisu.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach w obuwiu i stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych (nordic walking), w przypadku zajęć fitness do posiadania obuwia zmiennego oraz ręcznika.
 5. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji.
 6. Zajęcia nordic walking mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w parkach miejskich lub innych terenach zielonych.
 7. Zajęcia nordic walking mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru. Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na profilu Facebook firmy, stronie www.rightway.com.pl oraz przesyłane e-mailem-w przypadku uczestników, którzy udostępnią swoje adresy mailowe. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora, karnety ulegają przedłużeniu o jeden tydzień.
 8. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora lub bez opłat za okazaniem kart MultiSport, FitFlex, FitSport, OK SYSTEM, FitProfit.
 9. KARNET - KARNET JEST MIESIĘCZNY, WAŻNY 1 MIESIĄC KALENDARZOWY i obejmuje ilość opłaconych zajęć, w oparciu o grafik zajęć Organizatora.
 10. Jedne zajęcia nordic walking w karnecie kosztują 19 zł, dla osób powyżej 60 roku życia 14 zł
  Uczestnicy mają możliwość wykupienia:
  KARNETU MIESIĘCZNEGO CLOSE na zajęcia nordic walking/fitness na konkretną lokalizację (park, w którym prowadzone są zajęcia przez Organizatora),zadeklarowaną ilość i dzień treningowy zajęć nordic walking/fitness, na minimum 4 treningi.
  KARNETU MIESIĘCZNEGO OPEN na zajęcia nordic walking/fitness na różne lokalizacje (parki, w których prowadzone są zajęcia przez Organizatora),zadeklarowaną ilość i dzień treningowy zajęć nordic walking/fitness, minimum 6 treningów.

 11. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 12. Jednorazowy wstęp na zajęcia wynosi 30 zł w przypadku zajęć nordic walking, 25 zł w przypadku zajęć fitness.
 13. Jednorazowe wypożyczenie kijów do nordic walking na zajęciach u instruktora kosztuje 5 zł.
 14. Jednorazowe wypożyczenie latarki tzw. czołówki na zajęciach u instruktora kosztuje 5 zł.
 15. Zajęcia odbywają się przez cały rok.
 16. Organizator zastrzega, że zajęcia nordic walking odbywają się w przypadku, gdy zbierze się min. 5 UCZESTNIKÓW.
 17. Zajęcia nordic walking wymagające zapisów: (...) nieobecność na zajęciach wymagających zgłoszeń telefonicznych na dzień przed treningiem, (zgłoszenie udziału do godz. 18.00 w dniu przed treningiem) należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu zajęć tylko za pośrednictwem SMS pod nr tel. 728 871 846 lub 602 689 215. W przeciwnym przypadku zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte. Dotyczy zajęć odbywających się od poniedziałku do piątku.
 18. (...) NIEZGŁOSZONA nieobecność na zajęciach wymagających zapisów telefonicznych na dzień przed treningiem skutkuje tym, że zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte. Dotyczy zajęć odbywających się w soboty.
  Przed każdymi zajęciami instruktor zawsze otrzymuje listę osób zgłoszonych i odznacza odbyte zajęcia. W przypadku osób, które nie zgłoszą w terminie swojej rezygnacji z zajęć instruktor oznaczy je na liście i przy kolejnych zajęciach skasuje wejście, jako wykorzystane.
 19. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych wejść jako zajęć dodatkowych (udział w zajęciach w dowolnej lokalizacji wg grafika na stronie www.rightway.com.pl) pod warunkiem wykupienia karnetu na kolejny miesiąc (z zachowaniem ciągłości czasowej) na wartość nie mniejszą niż 4 zajęcia.
  Termin odrobienia niewykorzystanych wejść upływa z ostatnim dniem nowego karnetu.
 20. Uczestnicy mają obowiązek noszenia karnetów ze sobą. Uczestnik, który zapomniał karnetu może uczestniczyć w zajęciach pokrywając udział w kwocie 30 zł; udział jest zaznaczony na liście wejść. Kwota 30,00 zł zostanie uczestnikowi zwrócona pod warunkiem okazania na kolejnych zajęciach ważnego karnetu.
 21. Jeśli uczestnik zagubi karnet może uzyskać DUPLIKAT. Koszt wystawienia DUPLIKATU 10,00 zł.
 22. W przypadku rezygnacji z zajęć w porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce. W tym przypadku będzie możliwy zwrot kwoty za karnet proporcjonalnie do niewykorzystanych wejść.
 23. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty.
 24. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku i może ulec zmianie, w takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników zajęć.

Wspólnicy Spółki RightWay

Wrocław, dnia 01.06.2018


Imię i nazwisko uczestnika ............................................

tel. komórkowy ......................................................

Adres e-mail: ............. ...........................................

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na udział w zajęciach rekreacyjnych nordic walking / fitness organizowanych przez RIGHTWAY s.c. Oświadczam, że nie zataiłam/-em żadnej informacji, która byłaby przeszkodą w udziale w/w zajęciach rekreacyjnych (choroby, kontuzje). Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu zajęć. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku pochodzącego z imprez organizowanych przez RightWay s.c. (zawody, imprezy rekreacyjne, treningi, warsztaty, itp.) w materiałach RightWay s.c. (strona www, plakat, ulotka, FB).

DATA: .......................................................................

Czytelny podpis........................................................

LOKALIZACJA ZAJĘĆ .......................................................................

❏ Wyrażam zgodę na filmowanie i fotografowanie oraz nieodpłatne wykorzystanie i publikację mojego wizerunku pochodzącego z imprez organizowanych przez RIGHTWAY s.c. (zawody, imprezy rekreacyjne, treningi, warsztaty, itp.) w celach marketingowych i promocyjnych przez RIGHTWAY s.c. (strona internetowa RIGHTWAY s.c, plakaty, ulotki, media społecznościowe).

❏ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług RIGHTWAY s.c. drogą elektroniczną

❏ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług RIGHTWAY s.c. drogą telefoniczną


Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa do artykułów oraz fotografii zastrzeżone! Zakaz kopiowania bez zgody administratora strony. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+